ΧΡΗΣΗ COOKIES

PRIVACY POLICY & GDPR
Αυτή η πολιτική απορρήτου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η STYLER, τις συνθήκες και τη σειρά με την οποία ασκούν τα δικαιώματά τους τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

"Προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο των δεδομένων"). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως από ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή από ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά ειδικά για το φυσικό, το φυσιολογικό, γενετική, ψυχική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Οι αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:
   1. Αρχή της νομιμότητας, της καλής πίστης και της διαφάνειας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: η συλλογή προσωπικών δεδομένων πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο των αναγκαίων. Οι πληροφορίες συλλέγονται με νόμιμο και αντικειμενικό τρόπο.
   2. Αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων, καθώς και περιορισμός σκοπών και αποθήκευσης: τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, παρά μόνο με τη συγκατάθεση του ατόμου ή στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπει ο νόμος. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα·
   3. Αρχή της ακρίβειας: τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία·
   4. Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας: τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που να διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημιά, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: όνομα και επώνυμο. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; πόλη, διεύθυνση, δρόμος, αριθμός. τηλέφωνο; Διεύθυνση IP (τοποθεσία).
Το STYLER χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ιστότοπους (τρίτα μέρη) και τα cookie τους: Google Analytics, Google AdWords, Facebook και Instagram, καθώς και τα cookie υπηρεσίας του, τα οποία είναι απαραίτητα για την κανονική λειτουργία του ιστότοπου.